Inger Holm Stilepok Stipendiefond

STADGAR 2017

1. Bakgrund och ändamål
Inger Holm Stilepok Stipendiefond (nedan kallad Stipendiefonden) instiftades 2017 till minne av gardinmakare och Stilepoks grundare Inger Holm. Inger var medlem i Stockholms Tapetserarmästarförening och Stilepok var Ingers företag – en kombinerad gardinateljé och inredningsbutik. Grundarna till Stipendiefonden är Ingers make Anders Holm samt sönerna Lukas Holm och Anton Holm. Stipendiefondens ändamål är att stödja och uppmuntra medlemmar inom Stockholms Tapetserarmästarförening att vidareutveckla sig inom sitt yrke, genom att en gång per år dela ut ett stipendium till en medlem.

2. Sökande

Sökande kan den vara som

  • har gesäll- och/eller mästarbrev och vill förkovra sig inom sitt yrke. Vad förkovran består av måste noga redovisas, likaså måste gesäll- eller mästarbrevet kunna styrkas genom uppvisande av tillhörande diplom.

eller

  • har för avsikt att göra sitt gesäll- eller mästarprov. Detta prov ska vara färdigställt och godkänt senast 1 år efter erhållet stipendium. Intyg om behörighet att göra prov måste uppvisas.

Den sökande måste vara adept eller medlem i Stockholms Tapetserarmästarförening senast det år ansökan görs och verksam i Stockholm. Om lämplig sökande ej finns ett år, kan två stipendier delas ut nästkommande år. Ansökningsformulär ska finnas på Stilepoks hemsida, www.stilepok.com, och ansökningar ska vara Stipendiefonden tillhanda senast 31 december varje år. Adress för ansökan ska framgå av ansökningsformuläret.

3. Stipendiefonden och stipendiesummans storlek

Stipendiefonden består vid grundandet år 2017 av SEK 250 000:-. Detta belopp är ett startkapital från Stilepok, men Stipendiefonden tar gärna emot bidrag från andra, t ex kunder eller leverantörer till medlemmar inom Stockholms Tapetserarmästarförening.

Stipendiesumman ska varje år vara SEK 20 000:-

4. Ekonomisk förvaltning
Stipendiefonden kommer att förvaltas av styrelsen för Stockholms Tapetserarmästarförening samt av familjen Holm. Ett konto öppnas på Avanza – ISK konto 9552-5533857 – och Stipendiefonden skall placeras säkert och långsiktigt. Stipendiefondens räkenskaper skall redovisas per kalenderår och granskas av Stockholms Tapetserarmästarförenings revisorer.

5. Beslut om stipendium och utdelning
Styrelsen för Stockholms Tapetserarmästarförening, familjen Holm och Helena Wahlberg (tidigare kollega till Inger Holm) beslutar om vem som skall erhålla årets stipendium. Utdelning sker på våren i samband med Stockholms Tapetserarmästarförenings årsmöte. Motiveringen till beslutet offentliggörs även vid detta tillfälle.

6. Ändrade förhållanden
I händelse av att Stockholms Tapetserarmästarförening upphör skall Stipendiefonden överlämnas till Stockholms Hantverkarförening. Stipendiefondens medel skall då användas som ovanstående stadgar anger.

7. Stadgarna
Ändringar eller tillägg till dessa stadgar får endast göras efter beslut av styrelsen för Stockholms Tapetserarmästarförening och av familjen Holm vid två på varandra följande årsmöten. Detta gäller dock ej sådana ändringar som kan förändra Stipendiefondens ändamål enligt paragraf 1 och 3.

Inger Holm Stilepok Stipendiefond Styrelsen för Stockholms Tapetserarmästarförening

Anders Holm Monica Segerström/Ordförande

Lukas Holm Ingela Boström/Vice Ordförande

Anton Holm

Ort och datum


Följ oss